UngeRutens flex-indsats

Hjælp til den unge i det miljø, som den unge er tryg i og færdes i.

Formålet med UngeRutens Flex-indsats

I UngeRutens Flex-indsats er formålet at hjælpe den unge i det miljø, som den unge er tryg i og færdes i. Det vil sige, at UngeRuten arbejder med støtte i hjemmet, i skolen/SFO/klub og i fritidslivet. For UngeRuten er det tre arenaer, som er i fokus i flexordningen. Det vil sige, at UngeRuten arbejder helhedsorienteret, hvor inddragelse og tæt samarbejde er i konstant fokus. 

For UngeRuten er et af kodeordene fleksibilitet, da vi går på skift i de forskellige arenaer. Hensigten med Flex-indsats er at nedbryde barrierer, holde den røde tråd i de forskellige arenaer og støtte familie og unge i at identificere sig med sunde miljøer.

Socialforvaltningen og PPR er i denne proces i overvejelser om at påbegynde et dagbehandlingstilbud.

Flex-indsats forebygger, at den unge bliver visiteret til et dagbehandlingstilbud. Dermed fastholdes og udvikles den unge på den skole, som den unge har en tilknytning til. Socialkonsulenten vil derfor i et samarbejde med skolen, PPR og socialforvaltningen iværksætte et skoletilbud til den unge, der på sigt skal kunne påbegynde et alment skoletilbud.

Skoleindsats

Skoleindsats er til for at skabe en udviklende ramme for den unges skoleliv. Her er hensigten at styrke den unges skoleidentitet, hvor faglig og social udvikling er i fokus og dermed undgå, at den unge bliver visiteret til et dagbehandlingstilbud.

Den unge vil som regel have sociale udfordringer, der overskygger faglig læring og udfordrer den unges sociale sammenspil med andre jævnaldrende unge i skoletiden. Der vil som regel være udarbejdet PPV/BFU/udtalelse/underretning, som peger på, at den unge har behov for særlig støtte – herunder behov for dagbehandlingstilbud. Den unge kan have voldsom og impulstyret adfærd eller andre udfordringer, som forhindrer en almen udvikling.

Den unge kan have en belastet familiehistorik, hvorfor der arbejdes med at få inddraget forældrene vha. den motiverende samtale og den løsningsfokuserede tilgang i hjemmet, så man i samarbejde med skolen kan fastsætte fælles mål for den unges fremtidige skoleliv.

Skoleindsatsen skal støtte den unges personlige udvikling, forebygge at den unge ikke visiteres til et dagbehandlingstilbud, understøtte en eventuel og nuværende skoleidentitet som den unge kan have samt støtte den unge i at bevare motivationen for fastholdelse i skole, da det forebygger fravær og yderligere mistrivsel. Hensigten er at få den unge i trivsel og udvikling.

UngeRutens socialkonsulent vil gå på tværs. Det vil sige, at socialkonsulenten kan inviteres i klassen, skolegården og i øvrigt opbygge et sundt forhold til de øvrige elever. Hensigten er, at den unge, som er tilknyttet Flex-indsats, skal vise sine personlige kompetencer, som den unge har oparbejdet i samarbejde med UngeRutens socialkonsulent.

Det handler om, at den unge har en ny historie at fortælle om sig selv.

Familieindsats

Da UngeRutens arbejde går på tværs af de 3 arenaer, er det for UngeRuten selvsagt, at vi har det positive netværk for øje. UngeRuten kan derfor i et samarbejde med familien udarbejde et netværkskort for at kortlægge ressourcerne i netværket, så denne kan involveres og aktiveres i forhold til at forebygge yderligere mistrivsel i hjemmet. 

Familieindsatsen vil vha. familievejledning understøtte en positiv udvikling, der baserer arbejdet på faste familiemøder med familierne. Her arbejdes der målrettet med de positive forandringsudsagn samt med familiens drømme, ønsker og håb for en positiv fremtid.

UngeRutens fokus er familiens dynamik, familiens handlemønstre, mentalisering samt at støtte forældrenes samarbejde med andre arenaer som de unge er en del af, herunder skole, fritidsklub/fritidsaktivitet/SFO/klub, foreninger og lignende.

Fritidsindsats

UngeRutens socialkonsulent vil gå på tværs af alle arenaer, som den unge befinder sig. I hjemmet, skole og i fritiden. Kontaktpersonen vil være opsøgende i forhold til etablering af samarbejde med den lokale SFO/fritidsklub, andre fritidsinteresser og foreninger. 

Hensigten er at bygge bro til de positive fællesskaber, der findes i lokalområdet og arbejde målrettet med at guide og vejlede om at finde hensigtsmæssige relationer, som den unge kan koble sig på. 

Målet er at finde alternative miljøer, der ikke er destruktive for den unges videre udvikling. Er den unge stærkt forankret i en negativ subkultur, vil socialkonsulenten have fokus på at få den unge til at søge andre fællesskaber, der understøtter en tilværelse, som ikke udsætter den unge i situationer, der kan være ufordelagtige.

Partnerskab

For at understøtte en positiv udvikling, er det vigtigt, at et tydeligt og målrettet samarbejde bliver sat i værk, og at der er en gennemsigtighed mellem skole, klub, fritidsklub, SFO/børnehave, forvaltning og UngeRutens socialkonsulent. Der vil derfor være lagt op til, at socialkonsulenten er i tæt dialog med den daglige skoleledelse, kontaktlærere og kontaktpædagoger samt den ansvarlige sagsbehandler på sagen.

Er du interesseret i et samarbejde og vil du høre mere?

Så er du meget velkommen til at ringe, skrive eller udfylde kontaktformularen med dit spørgsmål eller forespørgsel.

Ring eller skriv til os

Ring til os

Skriv til

Udfyld formularen

13 + 9 =

UngeRuten har skiftet navn til IndsatsRuten

X